Statut Stowarzyszenia Generał Stanisław Maczek in Memoriam:

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Generał Stanisław Maczek in Memoriam” i w dalszej części statutu jest nazywane Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 tekst jedn. z późniejszymi zmianami),oraz postanowień niniejszego Statutu.

§3

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swych celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§7

Stowarzyszenie może posiadać odznakę organizacyjną i pieczęci określone w przepisach szczegółowych.

§8

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§9

1. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. pielęgnowanie tradycji 1 Dywizji Pancernej Generała Stanisława Maczka – pamięci o Generale i jego dokonaniach, utrzymywanie więzi koleżeńskich z żołnierzami 1 Dywizji Pancernej (Maczkowcami) i ich rodzinami,
 2. współpraca z organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, których działalność wiąże się propagowaniem tradycji 1 Dywizji Pancernej Generała Stanisława Maczka, działającymi na terenie kraju i zagranicą,
 3. współpraca ze szkołami mającymi za patrona Generała Stanisława Maczka, szczególnie z Ośrodkiem Szkolno –Wychowawczym Nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy,
 4. gromadzenie  środków  materialnych  i  finansowych  przeznaczonych  na  działalność statutową  Stowarzyszenia’ w  szczególności  na  otaczanie  opieką  miejsc  pamięci 1 Dywizji  Pancernej  i  jej  Dowódcy, a  także  na  wspomaganie  dzieci  niepełnosprawnych  oraz  nieletnich  pochodzących  z  rodzin  patologicznych.

§ 10

1. Stowarzyszenie  realizuje  cele  poprzez  prowadzenie  nieodpłatnej  działalności  pożytku
publicznego  w  zakresie:

 1. popieranie i podejmowanie inicjatyw związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie szlaku bojowego 1 Dywizji Pancernej,
 2. utrwalanie w pamięci społeczeństwa, a szczególnie młodzieży historii walk 1 Dywizji Pancernej i postawy jej dowódcy gen. Stanisława Maczka, poprzez stworzenie Izby Pamięci, a  także  podejmowanie  starań  o  nadanie ich  imienia  ulicom, skwerom  itp.
 3. współpraca z innymi organizacjami kombatanckimi w kraju i zagranicą, organizowanie konferencji, spotkań, seminariów itp.,
 4. podejmowanie działań na rzecz otoczenia opieką miejsc pamięci 1Dywizji Pancernej, grobu gen. Stanisława Maczka oraz jego żołnierzy,
 5. gromadzenie materiałów historycznych o 1 Dywizji Pancernej i gen. Stanisławie Maczku i ich upowszechnianie,
 6. sprawowanie opieki nad wychowankami Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 7. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na organizację czynnego wypoczynku dzieci niepełnosprawnych, a  także nieletnich  pochodzących z rodzin patologicznych (turnusy wypoczynkowe, rehabilitacyjne itp. ) oraz na organizację imprez okolicznościowych dla tych dzieci (Dzień Dziecka, Wigilia, itp.),
 8. współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami charytatywnymi wspierającymi dzieci niepełnosprawne, a  także  nieletnich  pochodzących  z  rodzin patologicznych.

§11

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą po spełnieniu wymogów określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§12

1. Członkowie dzielą się na :

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat życia i złożyła deklarację członkowską.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, której godność tę nadano za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

§13

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 14

1.Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są :

  1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  3. dbać o jego dobre imię,
  4. aktywnie i dobrowolnie uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
  5. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15

1. Podstawowymi prawami członków zwyczajnych są :

 1. bierne i czynne prawo wyborcze,
 2. prawo wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 3. prawo do pełnej informacji o działaniach organów Stowarzyszenia,
 4. prawo do korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia,
 5. prawo korzystania z rekomendacji gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swej działalności.

§ 16
Członkowie wspierający i honorowi mają prawa i obowiązki określone w §14 i §15 oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego i obowiązku  opłacania składek członkowskich.

§ 17
Ustanie członkostwa następuje przez :

 1. Pisemną rezygnację z członkostwa złożoną Zarządowi:
 2. Wykluczenie przez Zarząd za :
 1. działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia, albo  działalność szkodzącą Stowarzyszeniu,
 2. nieusprawiedliwione i długotrwałe niebranie udziału w pracach Stowarzyszenia,
 3. zaleganie z opłatą składki członkowskiej za trzy  miesiące.

3. Śmierć członka.

§ 18

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w termine 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu.
2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział III
Władze stowarzyszenia

§ 19
Władzami Stowarzyszenia są :

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd

3. Komisja  Rewizyjna

§ 20

Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu jawnym.

§ 21
Uchwały wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia podejmowane są w pierwszym terminie zebrania zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych zwykłą większością głosów.

§ 22

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd zwołuje Walne Zebranie co najmniej raz na 12 miesięcy lub na wniosek  
Komisji Rewizyjnej. O jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad pisemnie  
informuje członków na 14 dni przed terminem.
3. W Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może ono   
skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zebraniu członkowie zwyczajni Stowarzyszenia uczestniczą
z głosem stanowiącym, a członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy :

a)uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, b)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c)   wybór Zarządu i Prezesa,
d)   wybór Komisji Rewizyjnej,
e)   uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

  1. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  2. uchwalanie zmian w Statucie,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania innych organizacji,
  4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
  5. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  6. uchwalanie wysokości składek członkowskich.

6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków.
7. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy
członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie próg obecności
ponad połowy członków nie obowiązuje.
8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

                                                                         § 23
Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z :
  1. Prezesa
  2. Wiceprezesa
  3. Sekretarza
  4. Skarbnika
  5. Jednego  lub  dwóch zwyczajnych Członków Zarządu.
 2. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie na 4 – letnią kadencję.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 4. Do kompetencji Zarządu należy :
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2. kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia,
  3. zwoływanie Walnego Zebrania,
  4. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich.
 5. Do Zarządu należy podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale.

§ 24
Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
  1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
  4. dokonanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdania finansowe Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami rachunkowości.
 4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia:
  1. członkowie Komisji nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości

z tytułu zatrudnienia,

  1. członkowie Komisji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy cywilnej.

§ 2 5
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §19 pkt. 2,3
w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.  W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział IV
Majątek Stowarzyszenia
§ 26

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią : nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Funduszami są :
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje, dokonywane zgodnie

      z przepisami obowiązującego prawa,

  1. wpływy z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej

      i statutowej,

  1. wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego,
  2. odsetki od depozytów,
  3. wpływy pochodzące z ofiarności publicznej,
  4. inne wpływy.
 1.  Zabrania  się:

a) udzielania  pożyczek  lub  zabezpieczenia  majątkiem  Stowarzyszenia  w  stosunku     do  jego  członków, członków  organów  lub  pracowników   oraz  osób, z którymi pracownicy  pozostają  w  związku  małżeńskim  albo  w  stosunku  pokrewieństwa lub  powinowactwa  w  linii  prostej, pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii bocznej  do  drugiego  stopnia  albo  są  związani  z  tytułu  przysposobienia, opieki, lub  kurateli, zwanych  dalej  „osobami  bliskimi:,

 b) przekazywania  majątku  Stowarzyszenia  na  rzecz  jego  członków, członków, organów  lub  pracowników oraz  ich  osób  bliskich, na  zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób  trzecich, w  szczególności  jeżeli  przekazanie  to  następuje bezpłatnie  lub  na preferencyjnych  warunkach,

  c) wykorzystywania  majątku  na  rzecz  członków, członków  organów  lub pracowników  oraz  ich  osób  bliskich  na  zasadach  innych  niż  w  stosunku  do osób  trzecich, chyba, że to  wykorzystanie  bezpośrednio  wynika  ze  statutowego celu  Stowarzyszenia, d) zakupu  na  szczególnych  zasadach  towarów  lub  usług  od  podmiotów, w  których  uczestniczą  członkowie Stowarzyszenia, członkowie  jego  organów  lub pracownicy  oraz  ich  osób  bliskich

§ 27

 1. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz do składania oświadczeń

      w sprawach majątkowych  wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa i jednego z członków Zarządu spośród Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

 

 Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 28

 1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia wymaga  bezwzględnej

większości  głosów przy  obecności  co  najmniej  połowy  członków  w  pierwszym
terminie, a  w  drugim  terminie  bez  względu  na  liczbę  obecnych.

 1. Podejmując uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia  Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną.

§ 29
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo o stowarzyszeniach.

Statut niniejszy został uchwalony w dniu 21.04.2006 r. w Bydgoszczy, na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia „Generał Stanisław Maczek in Memoriam”.
W  dniu  12.12.2008r. na  Walnym  Zebraniu  Członków  Stowarzyszenia  dokonano  dwóch  zmian  w  Statucie (uzupełniono § 10,oraz § 26).